Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 19 

že (fr. jeu)
igra, igranje, šala.

želatin (fr.gelatine, l. gelare slediti: slediti se)
čisto tutkalo, čisti lepak, bez boje i ukusa, koji se dobija kad kuvamo u vodi kosti, kožu, krvne sudove i rskavice; pihtije, ladetina.

želatinezan (fr. gelatineux)
pihtijast, koji je kao pihtije.

želatinizirati (fr. gelatine, geler)
spihtijavati se, pretvarati se u pihtijastu masu, stezati se usled hlađenja, stinjavati se, smržnjavati se.

žele (fr. gelee, tal. gelata)
voćni sok ukuvan sa šećerom koji se, zato što sadrži pektinske supstance, pri hlađenju steže i spihtija, sulc; sok od raskuvana mesa spihtijan, pihtije, ladetina.

želujzija (fr. jalousie)
ljubomora, surevnjivost, zavidljivost; rešetka sa prozoru (koja se stavljala iz ljubomore da bi sprečila radoznale ppoglede), vitak prozorski kapak,zavesa od tankih daščica; žaluzina.

ženantan (fr. genant)
dosadan, tegoban, mučan, nepriličan, nezgodan; koji se usteže, stidljiv, snebivljiv.

ženeral (fr. general)
voj. v. *general; ženeral an šef (fr. general en chef) vrhovni komandant, glavnokomandujući.

ženeralan (fr. general)
v. *generalan; an ženeral (fr. en general) uop[te.

ženerozan (fr. genereux, l. generosus)
v. generozan.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10