Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 40 

deka (nem. Decke)
1. pokrivač, pokrov, ćebe; guber.

deka (grč. deka deset)
2. deset; mera od deset grama; u Međunarodnom sistemu jedinica predmetak za oznaku deset puta većeg (dekalitar — 10 1, dekametar — 10 m i dr.); skr. da.

dekabristi (rus. dekabristv!)
mladi ruski plemići — oficiri koji su, 26. decembra 1825, podigli u Petrogradu ustanak protiv apsolutizma.

dekada (grč. dekas, dekados desetina)
desetorica; broj deset; deset komada; period od deset godina; zbirka ili delo od deset knjiga, npr. Livijeva ,,Rimska istorija"; u kalendaru francuske revolucije: nedelja od deset dana (od primidi,duodiitd. do dekadi);*nat. decimalni sistem.

dekadencija (lat. de-cadere opadati, ital. decadenza)
opadanje, propadanje, raspad, pogoršavanje, propast; opšti izraz za razne fenomene društveno-istorijskog i kulturnog zbivanja kad se oni karakterišu gubljenjem vitalnih i stvaralačkih energija, ili bivaju zahvaćeni dezintegrišućim procesima koji su praćeni slabljenjem moći postojećih sistema vrednosti.

dekadevt (nem., fr.)
pristalica dekadekcije.

dekadika (grč. dekas, dekados desetina)
mag. decimalni sistem;v. pod decimalan,

dekadni sistem ()
mat. desetni sistem, brojni sistem koji ima za osnovu broj 10; v. pod decimdlan.

dekaedar (grč. deka, hédra, sedalo, osnova)
leom. poliedar sa deset površina.

dekaginičan (grč. deka, gyne žena)
sa deset žena;bot. cvetovi sa deset stu&ića ili ustaplodkice*.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10