Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 15 

dram (grč. drachme, tur. dirhem)
turska mera za težinu, = 1/400 oke, tačnije 3,207 g.

drama (grč. drao činim, radim, drama radnja)
radnja; tet. pesnička vrsta koja prikazuje događaje iz ljudskog života kao da se u sadašnjosti i pred našim očima zbivaju: lica koja učestvuju, govorz. i rade, svako prema svom karakteru; pri tom uvek mora da postoji borba dveju suprotnosti — konflikt, sukob, a naročito jedinstvo dramske ideje. Pošto se, u ekspoziciji, prikažu razlozi konflikta i čvor zape tlja, razvitak radnje dostiže, u peripeti ji, svoj vrhunac, posle čega, u katastrofi, dolazi rešenje konflikta. Drama je po deljena na činove (1, 3 ili 5), a činovi na pojave ili scene. Vrste: žalosna igra ili tragedija, komedija (sa šalom i pozom) i pozorišna mgra, tj. drama u užem smislu; fig. događaj ili doživljaj koji je po svojoj uzbudljivosti sličan drami.

dramatika (grč. drama)
dramska poezija, na uka o drami i dramskoj umetnosti.

dramatizacija (grč. drama)
pravljenje drame, ,davanje dramskog oblika (priči, događaju, misli), udešavanje za prikazivanje na po zornici.

dramatizirati (grč. drama)
praviti dramu, jedan predmet, događaj, ili jednu misao obraditi kao dramu, dati dramski oblik, udesiti za prikazivanje na pozornici.

dramatičan (grč. drama)
koji se odnosi na dramu, koji se zbiva kao u drami, tj. sa puno .radnje, živo i u razgovoru (dija loški).

dramatičar (grč. dramatikos)
dramski pe snik, pisac drame.

dramatomanija (grč. drama, mania pomama, ludilo)
preterana ljubav prema drami, strast za pozorištem.

dramatopeja (grč. drama, poi66 pravim)
pi sanje i prikazivanje pozorišnih komada.

dramaturg (grč. drama, ergoii delo, dramatur gos)
onaj koji poznaje dramsku poeziju i kritički gšše o njoj i o prikazivanju drama na pozornici; stručni savetnik uprave pozorišta koji čita dramska dela, predlaže njihovo prikazivanje i udešava ih za pozornicu.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10