Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 17 

elektro- (gr. ćilibar)
predmetak u složenicama sa značenjem: elektrika, putem elektriciteta.

elektro-dijagnostika (gr. vičan razlikovanju)
medicinski: upotreba jednosmislene (galvanske) i naizmenične (faradične) električne struje radi raspoznavanja i utvrđivanje bolesti.

elektro-dinamika (gr. sila)
fiz. nauka o zakonima elektriciteta u stanju kretanja, ili o dejstvu električnih struja jednih na druge.

elektro-dinamičan (gr.)
koji proizvodi električnu struju.

elektro-dinamometar (gr. sila,)
vrsta galvanometra koji meri jačinu električne struje elektrodinamičnih mašina.

elektro-generator (gr. l. generator)
v. dinamo-mašina.

elektro-grafija (gr. pišem)
medicinski: v. elektro-kardiografija.

elektro-gravura (gr., fr. gravure)
pravljenje čeličnih pečata pomoću elektriciteta.

elektro-gvožđe ()
gvožđe koje se proizvodi u električnim visokim pećima

elektro-hemi-tipija (gr.)
nagrizanje cinka pomoću galvanske struje i rastvora sulfata bakra.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10