Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

glosa (grč. glossa, glotta jezik; govor)
prvobitno: tamna, nejasna reč koju treba protumačiti; zatim: tumačenje, objašnjenje; u običnom životu: pokudna ili zlobna primedba; poet. pesma od četiri strofe čija poslednja četiri reda, čitana zajedno, daju samu za sebe razumljivu slikovanu strofu; napomena, primedba naročito sa strane u knjizi)

glosalgija (grč. glossalgfa)
med. bolest jezika i sluzokože usta, kao posledica oboljenja simpatičkog živčanog pribora; glosodinija.

glosar (nem. glossarium)
v. glosarij

glosaret (eng. glossaret)
vunena, polusvilena tkanina iz Norviča (Norwech) u Engleskoj

glosarij(um) (lat. glossarium)
knjiga sa primedbama, napomenama; rečnik u kojem su objašnjena značenja reči, naročito zastarelih i nepoznatih; rečnik.

glosator (nlat. glossator)
onaj koji objašnjava nejasne reči; pisac rečnika; pisac napomena u knjizi sa strane; u srednjem veku: bolonjski tumači dela Corpus juris civilis.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10