Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 49 

lak (l. lac)
1. mleko; lak sulfuris (l. lac sulfuris hemijski: suprotno mleko, sumporni talog mlečnog izgleda.

lak (sskr. lakscha, nl., tal. lacca, gr.laque)
2. neproziran firnajs koji se izrađuje od raznih smola i u raznim bojama, a predmetima njim namazanim daje sjajan izgled; vrsta veoma fine i sjajne kože za izradu obuće, ručnih torbica itd.

lakej (fr. laquais, šp. lacayo)
pratilac, sluga; naročito: uniformisan sluga u otmenim kućama; figurativno: ulizica, podlac.

lakirati (hind. lakh)
v. lakovati.

lakirer (pers.)
radnik ili zanatlija koji radi lakom, koji lakira.

lakmus (hol. lakmoes, lak lak, moes voćna kaša)
plava bojena materija koja se dobiva iz raznih vrsta lišajeva, naročito od Lecanora tartarea i Roccella tinctoria; upotrebljavaju je hemičari, bilo u vodenastom rastvoru (lakmusova tinktura), ili kao hartiju obojenu tim rastvorom (lakmusova hartija), za raspoznavanje kiselina i baza, pošto ona u kiselinama pocrveni, a u bazama ponovo poplavi.

lakoliti (gr. udubljenje, rupa, jama, kamen)
pl. geol. mase kristalastih stena zasvođenog oblika i većeg ili manjeg obima, katkada više kilometara široke, postaju kad se magma utisne među slojeve taložnih stena, razdvoji ih i u njima očvrsne u vidu žične stene. Kod nas: Kopaonik.

lakonikum (gr. l. laconicum sc. balneum lakedemonsko kupatilo)
medicinski: odeljenje u kupatilu za parenje i preznojavanje, suvo kupatilo, parno kupatilo.

lakonizam (gr. Lakedemonac)
ret. preterana kratkkoća i zbijenost u iskazivanju misli, naročito kada se izostavljaju reči koje se po smislu mogu nagađati, da bi rečenice bile što kraće, no što često smeta jasnoći stila i misli, napr. dan i komad, krv i nož itd. (izraz postao po starim Lakedemoncima, koji su se odlikovali ovom osobinom); supr. pleonazam, tautologija.

lakonizirati (gr.)
ugledati se na Lakedemonce, tj. govoriti kratko i jezgrovito; up. lakonizam.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10