Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 32 

mol (fr.molle, l.mollis mek)
1. skala ili mol lestvica, tonovi koji odgovaraju crnim dirkama na klaviru; naziv nema nikakve veze sa mekotom tonova, već stoji u vezi sa uglastim i oblim oblikom znakova .....?, to jest V durum (tvrdo be) i V molle (meko be) srednjovekovnog pisanja nota (Helmholc); supr. dur

mol (nl.molecula masica, mala masa)
2. fiz., hem.broj grama mase neke tvari koliko iznosi njena molekulska težina, napr. 1 mol vodonika je 2 grama vodonika, 1 mol kiseonika je 32 grama kiseonika

mol-akord (l.mollis mek, tal.accórdo)
muz. trozvuk u molskoj skali

mol-skala (l.mollis, scala)
muz. tonska lestivca u molu; melodijska mol-skala ona kojoj se pri penjanju u šesti stupanj povišava za polustepen, a pri spuštanju šesti i sedmi stupanj snižavaju za polustepen; harmonijska mol-skala ona koja i pri penjanju i pri spuštanju ima podjednak razmak stupnjeva

mola (l.mola)
med. izrodina, plodina

molasa (fr.mollasse, l.mollis)
geol.glinovit i peskovit krečnjak, naročito između Alpa i Jure

molekil (fr.molécule)
fiz.v. molekul

molekul (fr.molécule, nl.molecula masica, mala masa, od l.moles m)
fiz. najsitniji delić jednog tela koji još zadržava sva svojstva svoje prvobitne celine; svako telo sastoji se od molekula, a svaki molekul iz atoma; težina molekula ili molekulska težina jednaka je sa zbirom težina atoma koji su u njemu sjedinjeni; molekulske sile, molekularne sile privlačne i odbojne sile molekula; fig. veoma mali deo, delić

molekularni (nl.molecula masica, mala masa)
koji se tiče (ili koji potiče od) molekula, koji se osniva na (ili koji je u vezi sa) molekulima

moler (n.Maler)
v. maler


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10