Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 10 

moto (tal.motto, fr.mot, nl.muttum, l.muttire zucnuti, zuckati)
jezgrovita misao, poslovica ili navod (citat) iz nekog pisca koji se stavlja na čelo nekog spisa, rasprave ili većeg dela, obično odmah posle naslova, a koji treba da naznači i nagovesti sadržinu, smisao ili svrhu onoga o čemu se pisalo

motocikl (l.motor, gr....točak)
točak (ili: velosiped) koji se tera motorom; motosikl

motor (l.motor)
pokretač, pokretna sila, pokretalo; pogonski mehanizam kod mašina (pokretan snagom vode, vetra, pare, gasa, benzina ili elektriciteta); motocikl

motoria (l.movere kretati, pokretati, nl.motoria)
pl. zool. organi koji proizvode kretanje

motorist (eng.motorist)
rukovalac motorom; terač kola sa motorom, vozač na motociklu

motorizacija (l.movere kretati, nl.motorisatio)
zamenjivanje ljudske i životinjske energije motornom (napr. u poljoprivredi); motorizacija vojske upotreba automotora za snabdevanje i brzo transportovanje trupa i vojnog materijala, za vuču artiljerije i dr.; up. mehanizacija

motorizovati (l.movere kretati, motor pokretač)
snabdeti, snabdevati motorom; motorizovana divizija ona koja je pomoću automobila i traktora za artiljeriju sposobna za brzo pokretanje; motorizovana pešadija ona koja se pomoću automobila i motocikala može brzo prenositi i prebaciti s mesta na mesto

motorni (l.motorius)
pokretan, koji pokreće, koji proizvodi kretanje, napr. motorni živci; koji su u vezi sa motorom, koji se zasniva na motoru, koji pripada motoru; motorna kola kola koja tera motor; motorni točak v. motocikl; motorni čamac čamac koji se tera motorom

motosikl (fr.motocycle)
v. motocikl

motoskaf (tal.motoscafo)
voj. veoma brz ubojni čamac, sa 3 člana posade, naoružan malim topom i torpedom


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10