Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 9 

nomina (l.nomina)
pl. imena, nazivi; nomina sint odioza (l.nomina sunt odiosa) citat po Ciceronovu govoru "Za Seksta Roscija"; imena su mrska, imena treba izbegavati (tj.kad se govori o moralu i kude mane, poroci i sl.bolje je i uputnije, navodeći primere o tome, ne pominjati imena)

nominacija (l.nominatio)
imenovanje, naimenovanje: nominacio auktoris (l.nominatio auctoris) u građanskom procesnom pravu: pravo optuženog da odredi svog zastupnika

nominala (l.nomen ime, nominalis imenski)
v. pod nominalan

nominalan (l.nominalis)
koji se tiče imena, imenski; po imenu, nazovi; nominalna vrednost ili nominala fin. imenska, nazivna, označena vrednost, tj. vrednost naštampana ili utisnuta na novcu, hartijama od vrednosti i dr. (supr.stvarna, realna vrednost): nominalna definicija log. definicija koja, pored čistog objašnjenja reči, ne zamenjuje samo tu reč drugom, nego daje i značenje reči; nominalna distinkcija razlikovanje značenja reči; nominalni iznos naznačeni iznos; nominalni katalog spisak knjiga po azbučnom redu imena pisaca

nominalisti (l.nomen)
pl. pristalice nominalizma u filozofiji i narodnoj ekonomiji; supr. realisti

nominalizam (l.nomes ime)
1. fil. sholatičko shvatanje po kome su opšti pojmovi (univerzalia) samo reči, imena, koja služe kao znaci za stvari i njihova svojstva, i, sem toga apstraktnog i misaonog, ne označavaju ništa stvarno (supr. realizam); 2. u narodnoj ekonomiji: gledište po kome novčana jedinica nije izvesna količina vrednog metala, nego izvesna količina apstraktne kupovine i platežne moći, koja može biti pretstavljena i predmetom koji, sam po sebi, nema nikakve naročite vrednosti, kao što je, naprimer, papirni novac (supr. metalizam)

nominat (l.nominatus)
imenovani, naimenovani, novopostavljeni

nominativ (l.nominativus sc.casus)
gram. prvi padež, nazivni padež, padež koji u rečenici pokazuje gramatički predmet ili prirok (ako je taj prirok ime)

nominatori (l.nominatores)
prav. lica koja nadležnoj vlasti predlažu jednog čoveka za staraoca maloletniku koji je ostao bez staraoca maloletniku koji je ostao bez staraoca primajući u isto vreme na sebe i odgovornost za njega


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10