Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 34 

port (lat. portus)
morska luka, pristanište; utočište, pribežište, mesto mira i sigurnosti; uzan brdski prolaz, tesnac (naročito u Pirinejima).

port-boner (fr. porte-bonheur)
donosilac sreće, batlija.

port-epe (fr. porte-epee)
kaišić za vešanje mača o kaiš oko pasa; temnjak, ukrasna resa na balčaku sablje.

porta (lat. porta)
1. vrata, kapija, ulaz; 2. prostor oko crkve, crkveno dvorište (kod pravoslavnih crkava).

Porta (ital. Porta)
ime kojim su ranije, u Evropi, zvali tursku vladu; Visoka porta.

portabilan (nlat. portabilis)
nosiv, nošljiv, koji se može nositi, koji je za nošenje.

portabilitet (lat. portabilitas)
nošljivost, nosivost.

portabl (fr. portable)
1. v. portabilan; 2. mala pisaća mašina zgodna za nošenje, putnička mašina.

portal (lat. porta vratnice, kapija, nlat. porale, fr. portal)
glavna vrata, glavni ulaz, svečana vrata sa ukrasima, naročito na crkvama, zamkovima itd.; prednja strana.

portament (ital. portamento)
muz. kod pevanja i sviranja na gudačke instrumente prelaženje iz jednog tona u drugi.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10