Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 13 

reo (fr. rehaut)
slik. svetlo, pojačano mesto na slici.

reoksidacija (nlat. reoxydatio)
hem. ponovna oksidacija, ponovno jedinjenje sa kiseonikom.

reoksidirati (lat. re-, oxys ljut)
hem. ponovo jediniti sa kiseonikom.

reokupacija (nlat. reoccuoatio)
ponovno zauzeće, ponovno zauzimanje (zemlje, oblasti).

Reomirov termometar ()
toplometar koji je između tačke smrzavanja i tačke ključanja vode podeljen na 80° (nazvan po pronalazaču, francuskom fizičaru i ѕoologu R. A. Reomiru 1683 - 1757).

reondirati ((fr. rebondir))
odskočiti, odskakivati (za metke i lopte).

reorganizacija (nlat. reorganisatio)
ponovno uređenje, preuređenje, preuređivnje, preustrojstvo, preustrojavanje, npr. nekog posla, vojske itd.

reorganizator (nlat. reorganisator)
preustrojitelj, preuređivač, preuredilac.

reorganizirati (nlat. reorganisare)
v. reorganizovati.

reorganizovati (nlat. reorganisare)
iznova urediti, preurediti, preustrojiti, preustrojavati.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10