Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 11 

sakra (lat. sacra)
pl. cvete stvari, svetinje; crkvene utvari; crkvene radnje

sakra konzulta (lat. sacra consulta)
najviši krivični kasacioni sud u Rimu za podanike papske stolice

sakra skrintura (lat. sacra scriptura)
sveto pismo, crkveno pismo.

sakralan (nlat. sacralis)
1. koji se tiče crkvenih stvari, svetinja i obreda; 2. anat. koji se tiče krsne (ili: krstačne) kosti kod čoveka i ostalih kičmenjaka.

sakrament (lat. sacramentum)
prvobitno: sredstvo kojim neko sebi ili drugom nameće izvesnu obavezu (kapara, kaycija, zakletva i dr.); u hrišćanskim crkvama: sveta tajna naročito pričešće.

sakramental (nlat. sacramentalis)
prav. onaj koji pod zakletvom dokazyje nečijy nedužnost.

sakramentalan (nlat. sacramentalis)
koji se tiče svetih tajni, svet, svečan.

sakramentalije (nlat. sacramentalia)
u katoličkoj crkvi: sve one svete radnje (obredi, blagoslov) koje nisu sakramenti; osvećeni predmeti, npr. sveta voda, bpojanice, ikone i dr.

sakramentar (lat. sacramentum)
litypgijcka knjiga katoličke crkve, sadrži sveštenikove molitve za vreme mise.

sakramentari (nlat. sacramentarii)
reformisti koji ne ppiznajy stvarno poctojanje tela i krvi Hristove u pričešću.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10