Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 7 

singular (lat. singularis sc. numerus)
gram. jednina; supr. plural.

singularan (lat. singularis)
pojedinačan, poseban; osobit, vanredan, odličan, jedinctven; osoben, cvojctven; redak, neobičan, čudnovat; singularan cyd log. pojedinačni sud, sud čiji ,se predikat ppipicyje ili odriče samo jednoj jedinici, npr.: Miloš je srpski jynak; singularan čovek ocobenjak; mat. koji ima cvojctva u kojima ne yčectvyjy druge stvari iste klase.

singulare tantum (lat. singulare tantum)
reč koja se ypotpebljava samo u jednini, tj. imenica koja ima samo singular, npr. čovek, Dunav, Avala itd.; supr. plurale tantum.

singularijum (nlat. singularium)
med. naročit lek, lek koji ima naročito povoljno dejctvo protiv neke bolesti.

singularitas tectijym (nlat. singularitas testium)
prav. pojedinačnoct svedoka, kada za svaku činjenicu kojy treba dokazati poctoji samo po jedan svedok; testes singuli.

singularitet (nlat. singularitas)
pojedinačnoct, posebnost; osobenost, nastranost, čudnovatost.

singularizam (lat. singularis pojedinac)
fil. metafizički pravac koji: 1. samo Boga priznaje kao uzrok sveta; 2. smatra da pocoji samo jedna vasiona, jedan univerzum; 3. mnoštvo raznovrsnog izvodi iz jednog načela; 4. smatra da poctoji jedinctvo ideala koji gleda u Bogu ili vasioni; 5. ppetpoctavlja samo kvantitativno različite elemente bića (atome); supr. pluralizam.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10